Update: Ledenvergadering 23 februari 2024

Update: 24-2-2024

Door een communicatiefout moest er op het laatste moment een andere vergader locatie worden gevonden.
De vergadering vond nu plaats bij de buren van ‘Bij de Buren’, in ‘den Liempdsen Herd’.
Om half acht stipt opende de voorzitter* de vergadering.
Aanwezig waren 17 leden en 4 bestuursleden.
Hier alvast een kort verslag van de belangrijkste punten. In de notulen die nog worden uitgewerkt uiteraard het volledige verslag.
➢Vaststellen contributie 2025:
Met algemene stemmen werd het voorstel van het bestuur aangenomen om de contributie voor dit jaar ongewijzigd te laten.
➢55 jarig Lustrum:
Op de geplande datum 9 juni staat ook een jubileumfeest van de fanfare gepland. Het bestuur gaat bekijken of de datum eventueel moet worden aangepast.
Tevens melden zich tijdens de vergadering een aantal vrijwilligers aan voor de ‘lustrum-commissie’, die het bestuur gaan helpen met de opzet en organisatie.
De jaarlijkse B-BBQ zal (waarschijnlijk) deel uit maken van deze viering.
➢OLG actie:
Hoewel deze actie jaarlijks een mooie bijdrage aan de financiën  oplevert, wordt het voor het onderbezette bestuur problematisch om te voldoen aan de verwachte tegenprestaties. Daarom wordt een dringende oproep gedaan aan leden om zich aan te melden om zich in te zetten (helpen bij o.a. de kerstmarkt) om deelname aan deze actie en de daarmee gepaard gaande opbrengsten veilig te stellen.
➢Bestuurstaken:
Na het vertrek van voorzitter Noud Versteeden, heeft het bestuur onderling de taken herverdeeld:
Voorzitter*: Liesbeth van Erp
Secretaris: Wil Welvaarts
Penningmeester: Eddy de Mayer
Bestuurslid: Christel van Leeuwen
Bestuurslid: Bas Metselaar
➢Whatsapp groep:
Het bestuur vraagt aandacht voor de Whatsappgroep van onze Buurtvereniging. Met dit nieuwe communicatiemiddel kan er sneller worden gecommuniceerd worden naar de leden dan via ‘het Looeindje’ of via mail.
Deze whatsapp groep is uitsluitend bedoeld als communicatiemiddel van het bestuur naar de leden en het is dan ook niet mogelijk voor deelnemende leden om te reageren op berichten.
U kunt zich aanmelden via deze link, of via de link op de thuispagine (onder ’t Looeindje).
!! Let op deze link werkt alleen via mobiele telefoon, tablet of op pc waarop Whatsapp is geïnstalleerd!!
Aanmelden voor deze groep kan tot nader bericht helaas alleen door, bij voorkeur via Whatsapp,  een verzoek aan een van de bestuursleden te sturen.

Om half negen werd de vergadering gesloten door de voorzitter, waarna de geïnteresseerde aanwezigen nog konden deelnamen aan het rikken of Keezen.

Uitnodiging:
Ledenvergadering buurtvereniging Looeind 23 februari 2024.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Bij de Buren Barrierweg 6
Agenda:
➢Opening door de voorzitter
➢Notulen jaarvergadering 3 maart 2023.
➢Activiteiten verslag 2023.
➢Financieel verslag 2023.
➢Verslag Kascommissie
➢Vaststellen contributie 2025.
➢55 jarig Lustrum
➢OLG actie
➢Bestuurstaken
➢Carnaval
➢Whatsapp groep
➢Rondvraag.

Het bestuur nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering en deze avond gezellig af te sluiten met je buurtgenoten tijdens een gezellig potje rikken of keezen.

14 januari: Bounce Valley voor jeugdleden

14 januari stond een jeugdactiviteit gepland.
Bestuurslid Bas Metselaar heeft de organisatie op zich genomen. De 11 aangemelde kinderen waren die zondagmiddag te vinden in Bounce Valley in Eindhoven, een heus speelparadijs met verschillende springkussens. Na het beklimmen en bespringen van het luchtkussenpark hebben de bezwete kinderen zich tegoed gedaan aan heerlijke ranja, slush puppies en pizza. Het uitje was een groot succes. Volgend jaar hopen we weer iets soortgelijks voor onze jeugdige leden te kunnen organiseren.